TECHNICAL SERVICES

Market area layout

North China:

Hei, Ji, Liao, Nei, Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong, Jin

East China:

Zhejiang, Shanghai, Jiangsu, Anhui

Central China:

Hubei, Hunan, Henan, Jiangxi, Shaan, Chongqing

South China:

Min, Yue, Qiong, Qian, Dian, Gui

West China:

Sichuan, Ning, Qing, Gan, Xi, New